Team analys system TAS

Team analys system

TAS (Team Analys System) ett av våra verktyg som bidrar till att få gruppen på banan snabbt och smidigt. TAS identifierar de olika rollersom är optimala för att teamet ska klara av det uppdrag som finns.Efter en analys av det verkliga teamet, där vi ser vad som finns ochvad som behövs, genomför vi en GAP-analys. Analysen ger även kunskap omvilken typ av ledare som bäst passar teamet. 

360° feedback

360° feedback är ett tydligt och effektivt analysverktyg för att ge chefer och ledare direkt återkoppling på sitt ledarskap utifrån uppgift och i den organisation de verkar inom. 
Den ger analys samt svar på krav och förväntningar från den utvärderades närmaste omgivning inom nio kompetensområden:

Resultatet av 360° feedback presenteras i en lättläst rap­port med personlig utvecklingsplan.